Galarian Corsola

Basic Pokémon

HP70

Tackle

30

Weakness


  • ×2

Resistance


  • -30

Retreat Cost

Fusion Strike

117/264 Common

Illustrator:
Kouki Saitou

prowiki.info