Popplio

Basic Pokémon

HP70

Pound

10

Water Gun

20

Weakness


  • ×2

Resistance

Retreat Cost

Sun & Moon

39/149 Common

Illustrator:
Kouki Saitou

prowiki.info