Joltik

Basic Pokémon

HP40

Stun Needle

10

Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed.

Weakness


  • ×2

Resistance

Retreat Cost

Black & White

44/114 Common

Illustrator:
Kouki Saitou

prowiki.info